Forside | Anmod om B2B-login | Login | Forretningsbetingelser | Kontakt
Vis kurv
0 vare(r) i kurven  I alt 0,00 kr.
 

Salgs- og leveringsbetingelser for B2B-kunder
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Tilbud
1. Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 30 dage.
2. Tilbud er kun bindende for Scandinavian Trend Company ApS, såfremt Scandinavian Trend Company ApS ved modtagelse af endelig specificeret ordre stadig kan fremskaffe varerne til de priser, leveringstider og øvrige betingelser, som har ligget til grund for Scandinavian Trend Company ApS´s tilbud.
3. Scandinavian Trend Company ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne.
4. Alle priser er inkl. de til enhver tid gældende importtoldafgifter, men ekskl. moms og andre afgifter.
5. Alle tilbud afgives med forbehold for fejl.

Ordrer
1. Scandinavian Trend Company ApS forbeholder sig ret til at ændre priser på vores varesortiment uden forudgående meddelelse, og hvor andet ikke er aftalt, noteres ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. Scandinavian Trend Company ApS forbeholder sig ret til at beregne nye eller forhøjede toldsatser, valutakurser, transportomkostninger og andre udgifter - samt til at forhøje priserne i tilfælde, hvor Scandinavian Trend Company ApS´s leverandør har taget forbehold for evt. forhøjelse af arbejdslønninger, materialeomkostninger etc., som fremkommer, efter ordren er noteret. Sådanne ændringer berettiger ikke køber til annullering af ordren.
2. Ved tilbud eller ordrebekræftelse er de meddelte leveringstider opgivet efter bedste skøn og regnes fra den dato, hvor fuldstændige oplysninger vedrørende leverancen foreligger. Såfremt der opstår uforudsete begivenheder, som forsinker eller umuliggør levering, også fra Scandinavian Trend Company ApS´s leverandør, er Scandinavian Trend Company ApS berettiget til helt eller delvis efter eget valg at ophæve den indgåede aftale uden at kunne afkræves skadeserstatning eller anden form for økonomisk kompensation.
3. Kundeordrer dækkende skaffevarer kan ikke annulleres uden Scandinavian Trend Company ApS´s skriftlige bekræftelse.
4. Kundeordrer dækkende Scandinavian Trend Company ApS´s lagersortiment accepteres kun annulleret efter forudgående skriftlig aftale.

Betalingsbetingelser
1. Vores almindelige betalingsfrist er 8 dage netto. I stabile kundeforhold kan betalingsfristen forhøjes til maksimalt 30 dage efter individuel vurdering.
2. Forfaldstidspunktet er det på fakturaen anførte. Fakturaen skal altid betales i den fakturerede valuta.
3. Ved betaling senere end forfaldstidspunktet beregnes renter på 2 % pr. påbegyndt måned efter forfald af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
4. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af købers forhold.
5. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.
6. Reklamationer berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer eller ydelser.

Ejendomsforbehold
1. Scandinavian Trend Company ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Levering
1. Levering sker fra Scandinavian Trend Company ApS´s adresse, uanset om Scandinavian Trend Company ApS’s ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til aftale med køber bringer det solgte til køber.
2. Levering til køber sker for købers regning og risiko.
3. En overskridelse af leveringstiden med 7 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
4. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
5. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
6. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

Forsendelse
1. Alle varer sendes fra vores lager i Danmark.
2. Forsendelse tager 1-3 hverdage efter ordreafgivelse.
3. Ved forsendelser til Danmark er ordrer over danske kr. 2.000,00 eks. moms fragtfri. Ellers koster fragt til Danmark kr. 59,00.
4. Ved forsendelser til Norge er ordrer over norske kr. 4.000,00 eks. moms fragtfri. Ellers koster fragt til Norge kr. 465,00.
5. Ved forsendelser til Sverige er ordrer over svenske kr. 3.000,00 eks. moms fragtfri. Ellers koster fragt til Sverige kr. 150,00.

Fejl og mangler
1. Køber skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af varerne fra Scandinavian Trend Company ApS.
2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Scandinavian Trend Company ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består.
3. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
4. Efter Scandinavian Trend Company ApS´s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for Scandinavian Trend Company ApS´s regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
5. Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Scandinavian Trend Company ApS, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Returnering
1. Scandinavian Trend Company ApS´s tilbyder ikke retur- eller ombytningsret.

Misligholdelse
1. Ved købers misligholdelse er Scandinavian Trend Company ApS berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.

Ansvarsbegrænsning
1. Et erstatningskrav over for Scandinavian Trend Company ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
2. Scandinavian Trend Company ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
3. Scandinavian Trend Company ApS skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Scandinavian Trend Company ApS ikke er herre over.
4. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Lovvalg og værneting
1. Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
 
Ovenstående betingelser er gældende fra og med den 1. januar 2017.

Trendcompany er for dig der værdsætter en leverandør, hvor personlig kontakt og rådgivning er i højsædet.

Vi har et stort udvalg af legetøj, blandt andet samle kort, spil og figurer.

Vores medarbejdere er klar til at hjælpe dig. Både med spørgsmål, forespørgsler og bestilling af produkter. Ring til os på:+45 8888 2300

Åbningstider på telefonen: Mandag-Fredag 10 - 15.
Eller skriv en mail til: salg@trendcompany.dk